Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-handedly /,hai'hændidli/  

  • Phó từ
    [một cách] cậy quyền cậy thế