Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-class /hai'klɑ:s/  

  • Tính từ
    thượng hạng, cao cấp
    a high-class restaurant
    cửa hàng ăn cao cấp
    thượng lưu