Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hierarchy /'haiərɑ:ki/  

  • Danh từ
    hệ thống cấp bậc; thứ bậc tôn ti
    there is a rigid hierarchy in the Civil service
    trong ngành dân chính có một hệ thống tôn ty cứng nhắc