Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thì quá khứ hied, động tính từ hiện tại hieing hoặc hying)
  hie oneself to something
  (cổ hoặc đùa)
  [làm cho] đi nhanh
  I will hie [me (my self)] to the market
  tôi sẽ đi nhanh ra chợ

  * Các từ tương tự:
  hielaman, hiemal, hierachy, hierarch, hierarchic, hierarchical, hierarchism, hierarchy, hieratic