Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (y học) nấc
  Nội động từ
  nấc
  Ngoại động từ
  vừa nói vừa nấc