Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hibernation /haibə:'neiʃn/  

  • Danh từ
    sự ngủ đông (động vật)
    sự nghỉ đông ở vùng ấm áp (người)
    sự không hoạt động, sự không làm gì, sự nằm lì