Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thời vàng son
  she was a great singer in her heyday
  bà ta là một ca sĩ nổi tiếng vào thời vàng son của bà
  steam railways had their heyday in the 19 century
  xe hỏa chạy nằng hơi nước đã có một thời vàng son ở thế kỷ mười chín