Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heroisme /'herəʊizəm/  

  • Danh từ
    tính chất anh hùng
    chủ nghĩa anh hùng