Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heraldic /he'rældik/  

  • Tính từ
    [thuộc] huy hiệu