Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) biết thừa, biết tỏng
  biết tỏng cái trò chơi khăm của ai
  am hiểu những cái mới

  * Các từ tương tự:
  heparin, hepatectomy, hepatic, hepatica, hepatise, hepatite, hepatitis, hepatization, hepatize