Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều helmsmen)
    người lái tàu thủy