Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mũ sắt (của quân lính…), mũ cứng bảo hộ (của người lái xe máy, của cảnh sát…)

    * Các từ tương tự:
    helmeted