Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có người thừa kế, không có người thừa tự