Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heiress /'eəris/  /eə'res/

  • Danh từ
    người nữ thừa kế