Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thừa kế
    tài sản kế thừa, di sản