Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heir-at-low /'eərət'lɔ:/  

  • Danh từ
    người được quyền thừa kế theo huyết tộc