Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heir presumptive /eəpri'zʌmptiv/  

  • Danh từ
    (số nhiều heirs presumptive)
    người thừa kế trước mắt