Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thợ đóng gót giày
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tay sai đắc lực của một tay chóp bu chính trị ở địa phương; người hoạt động tích cực cho một tổ chức chính trị ở địa phương