Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heel tendon /'hi:l'tendən/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) gân gót