Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heel bar /'hi:lbɒ:[r]/  

  • quầy sửa giày (trong một tiệm lớn, sửa lấy ngay)