Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Lập hàng rào
    Một hành động do người mua hoặc người bán thực hiện để tự bảo vệ thu nhập của mình khi có sự tăng giá xảy ra tong tương lai