Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heavy-duty /,hevi'dju:ti/  

  • Tính từ
    dãi dầu mưa nắng, bền
    a heavy-duty tyre
    lốp xe dày bền