Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] nặng
  heavily loaded lorry
  xe tải chất nặng
  be heavily taxed
  bị đánh thuế nặng
  she lost heavily at cards
  cô ta đánh bạc thua nặng