Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • cũng heavenwards
    Phó từ
    [hướng] lên trời

    * Các từ tương tự:
    heavenwards