Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heat-exhaustion /'hi:tprɔs'treiʃn/  

  • -stroke) /'hi:tstrouk/* danh từ
    sự say sóng; sự lả đi vì nóng