Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heat-engine /'hi:t endʤin/  

  • Danh từ
    động cơ nhiệt