Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heat shield /'hi:t∫i:ld/  

  • thiết bị chống nóng quá mức (trên tàu vũ trụ, nhất là khi tàu trở về khí quyển)