Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heat capacity /'hi:tkə'pæsiti/  

  • Danh từ
    (vật lý) nhiệt dung; tỷ nhiệt
    tỷ nhiệt nguyên tử
    tỷ nhiệt phân tử