Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heat barrier /'hi:tbæriə[r]/  

  • hàng rào nhiệt độ (giới hạn vận tốc của máy bay vì nhiệt phát sinh do ma sát của không khí)