Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart-break /'hɑ:tbreik/  

  • nỗi đau buồn xé ruột

    * Các từ tương tự:
    heart-breaking