Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart-blood /'hɑ:tblʌd/  

  • Danh từ
    máu, huyết
    sự sống, sức sống