Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart failure /'hɑ:tfeiljə[r]/  

  • sự ngưng đập (tim)