Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heart attack /'hɑ:tətæk/  

  • cơn đau tim