Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hearken to somebody (something)
    (cổ)
    lắng nghe