Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headquarters /'hedkɔ:təz/  

  • Danh từ
    (đgt số ít hoặc số nhiều)
    tổng hành dinh