Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headmistress /hed'mistris/  

  • Danh từ
    bà hiệu trưởng