Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều headmen
    trưởng làng; tù trưởng