Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngôi sao biểu diễn