Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headline /'hedlain/  

 • Danh từ
  đề mục, tít (ở báo…)
  the headlines
  (số nhiều)
  bản tóm tắt những tin quan trọng (phát ra ở buổi đầu phát thanh…)
  hit (make; reach) the headlines
  trở thành tin tức quan trọng, được lan truyền rộng rãi

  * Các từ tương tự:
  headliner