Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

headland /'hedlənd/  

  • Danh từ
    mũi đất