Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) cái nhảy lao đầu xuống trước (ở bể bơi…)
    sự đánh đầu (bóng đá)