Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lợi thế ban đầu