Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haymaker /'heimeikə[r]/  

  • Danh từ
    người cắt và phơi cỏ; máy cắt và phơi cỏ; máy
    (khẩu ngữ, Mỹ) cú đấm choáng người