Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (dây thừng) gồm ba dây thừng bện lại với nhau từ trái qua phải, mỗi dây gồm ba tao