Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hawkishness /'hɔ:ki∫nis/  

  • Danh từ
    (chính trị) tính hiếu chiến