Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hawk-nosed /'hɔ:k'nouzd/  

  • Tính từ
    có mũi khoằm (như mũi diều hâu)