Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hawfinch /'hɔ:fintʃ/  

  • Danh từ
    (động vật học) chim mỏ to (họ chim sẻ)