Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như) ha-ha
    tiếng cười hô hố
    Nội động từ
    cười hô hố