Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

have-nots /heiv'nɒts/  

  • Danh từ
    the have-nots
    người nghèo