Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người năng lui tới, người hay lai vãng (nơi nào)